Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/haberstand.com/public_html/wp-content/themes/haber/header.php on line 111

Mecliste 10 maddelik uyum paketi kabul edildi

  • 25 Nisan 2018
  • 369 kez görüntülendi.
Mecliste 10 maddelik uyum paketi kabul edildi
Konu Altı

SON DAKİKA HABERİ: 10 maddelik ahenk paketi TBMM Umumi Kurulu’nda kabul edildi.

Son dakika haberi!

TBMM Umumi Kurulu’nda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve mebus umumi seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, vatan dışında yaşayan vatandaşların 24 Haziran 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve mebus seçiminde, cumhurbaşkanının birinci turda seçilememesi halinde yapılacak ikinci turda da oy kullanabilmesi amacıyla Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, vatan dışındaki vatandaşlar, Türkiye’deki oy verme gününden önceki üçüncü güne kadar oy kullanabilecek.

Kanunla, vatan dışındaki seçmenlerin randevu ile oy kullanması usulünden vazgeçiliyor. Bunun yerine, vatan dışında yaşayan seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy verme günlerinden, kendilerine müsait olan herhangi bir günde oy vermelerine olanak sağlanıyor.

Oy kullanma süresinin uzunluğu nedeniyle uygulamada ortaya çıkan zorlukların önüne geçilebilmesi amacıyla, siyasi partiler vatan dışında her oy verme günü için ayrı sandık kurulu üyesi bildirebilecek.

İLGİLİ KANUNLARDA DÜZENLEMELER YAPILIYOR

 Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ahenk amacıyla; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Mebus Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda düzenlemeler yapılıyor.

Buna göre, yeni hükümet sisteminde katı kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesine bağlı olarak yürütme yetkisi cumhurbaşkanına, yasama yetkisi de TBMM’ye ait olacağından, bir kimse aynı zamanda hem cumhurbaşkanı adayı hem de mebus adayı olamayacak ve namzet gösterilemeyecek.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılacak.

Bir kimse en çok iki kere cumhurbaşkanı seçilebilecek ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir kere daha namzet olabilecek.

Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin vazife sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günü olacak. Vazife süresi, beraber yapılan bir önceki seçim tarihi temel alınarak belirlenecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihi olacak.

Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuru olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM umumi seçimi beraber yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ HERHANGİ BİR NEDENLE BOŞALMASI

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve umumi seçime bir sene veya daha az süre kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi makamın boşaldığı günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü TBMM umumi seçimiyle beraber yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve umumi seçime bir yıldan çok süre kalması halinde cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içindeki son pazar günü gerçekleştirilecek. Bu şekilde seçilen cumhurbaşkanı TBMM seçim tarihine kadar görevine devam edecek. Kalan süreyi tamamlayan cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmayacak.

Bu süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla YSK tarafından seçim takvimi resen belirlenecek ve duyuru edilecek.

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu saha namzet cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu ekseriyet sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy saha iki namzet katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu saha namzet cumhurbaşkanı seçilecek.

ADAYLARIN İKİNCİ OYLAMAYA KATILAMAMASI

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle olacak ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu saha namzet cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek ve kati sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Cumhurbaşkanının vazife süresinin dolması, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde yenisi göreve başlayıncaya kadar var cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLENİN VARSA TBMM ÜYELİĞİ SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı seçilenin varsa TBMM üyeliği sona erecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan mebus umumi seçiminde yekün geçerli oyların tek başına veya beraber en az yüzde 5’ini saha siyasi partiler ya da en az 100 bin seçmen namzet gösterebilecek.

Aday gösterilmek kişinin yazılı muvafakatine bağlı olacak.

Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni namzet gösterilemeyecek.

TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler öbek kararıyla, öbür siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanlığına namzet gösterebilecek.

YSK tarafından duyuru edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve lüzumlu öbür belgelerle YSK’ya başvurularak namzet gösterilmiş olacak. Her siyasi parti veya parti grubu ancak bir namzet için başvuruda bulunabilecek.

Bir kişiyi ani çok siyasi parti grubu veya siyasi parti namzet gösterebilecek.

Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde YSK tarafından, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi için 5 günlük süre verilecek. Eksiklikleri verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, namzet göstermekten vazgeçmiş sayılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇMENLERİN ADAY GÖSTERMESİ

Kanunla, anayasa değişikliği ile hukuk sistemine yeni getirilen, cumhurbaşkanlığına seçmenler tarafından namzet gösterilmesinin usul ve esasları belirleniyor.

Süreç, seçmenlerce namzet gösterilmek isteyen kişinin YSK’ya başvurmasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanlığına en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle namzet gösterilebilecek.

Seçmenlerce namzet gösterilmek istenen kişi, kimlik ve aleni adres bilgilerini ihtiva eden müracaat dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin belgelerle, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının 10 katının (131 bin 600 lira) ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla YSK’ya bizzat başvuracak.

SEÇİLME YETERLİĞİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLENLER

YSK, müracaat dilekçesi ve eklerini iki gün içinde inceleyecek, inceleme sonucunda, başvuranın seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde müracaat reddedilecek.

Başvuran bu kararın bildirilmesinden itibaren iki gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunabilecek; YSK, bu talebi üç gün içinde karara bağlayacak. Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin tamamlanması için iki gün süre verilecek. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde müracaat reddedilecek.

YSK, başvurusu kabul edilen kişileri duyuru edecek. Seçmenler ancak bu ilanda belirtilen kişilerden sadece biri için bir kez teklifte bulunabilecek.

Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha evvel namzet teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, duyuru edilen listedeki kişiler arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

Başvuran seçmene, namzet teklifinde bulunduğuna dair vesika verilecek. Namzet gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.

Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi halinde, kendisi hakkında namzet teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve öbür bilgiler kendisine verilecek. İtiraza ilişkin hususlar YSK tarafından belirlenecek.

ÖLÜM HALİNDE PARA İADE EDİLECEK

Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından öneri edilen kişiler, geçici namzet listesinde gösterilecek. 100 bin seçmen tarafından namzet teklifinde bulunulması veya ölüm hallerinde maliye veznesine emaneten yatırılan tutar, seçimden sonra talep üzerine ilgiliye iade edilecek. öbür hallerde bu tutar Hazine’ye gelir kaydedilecek.

Aday teklifine ilişkin işlemler için, ilçe seçim kurullarında yeteri kadar personel görevlendirilecek ve lüzumlu tedbirler alınacak.

Aday teklifine ilişkin müracaat ve formların şekli ile vatan dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin namzet göstermeleri dahil, bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin öbür usul ve esaslar YSK tarafından belirlenecek.

YSK, vatan dışında vazife yapanlara 4 katına kadar gündelik ödenmesine karar verebilecek.

Kanunla, vatan dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin vatan dışında bulunan herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, bu seçmen listelerinin oluşturulma yöntemi değiştiriliyor.

Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

TBMM seçimleri 4 yılda bir yerine, 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün yapılacak. Mebus seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren, 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü oy verilecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü, seçimin başlangıç tarihi olacak. Var düzenlemede bu süre 90 gün idi. Böylece, seçim süreci, oy verme gününden iki ay evvel başlamış olacak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ